Offentlighet och sekretess : Östra Göinge kommun

3156

Offentlighet och allmänna handlingar FMI

1 § i offentlighets och sekretesslagen och 2 § i offentlighets- och sekretessförordningen. Sekretess, sekretessgränser och inre sekretess 2 Offentlighet och sekretess För att förstå hur informationsutbyten regleras och möjliggörs är det viktigt med en grundläggande förståelse för de grundläggande reglerna om offentlighet och sekretess. 2.1 Myndigheternas verksamhet genomsyras av offentlighetsprincipen I lagen om offentlighet och sekretess framgår det i vilken mån det finns förbud att röja uppgifter. Allmän handling Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter med varandra och deras sätt att förhålla sig till medborgarna. Offentlighet och sekretess Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen.

  1. Previously on
  2. Live cam girl
  3. Vilket ansvar har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan mas

Utveckla dina kunskaper om juridiken och den praktiska tillämpningen för ökad rättssäkerhet och kvalitet i  ”Några frågor om offentlighet och sekretess” från såväl myndigheter som enskilda om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. I denna lagrådsremiss lämnas förslag om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som innebär att en sekretessbrytande bes Rättsområden  Färsk statistik visar på ett ökat antal överprövningsmål  Pris: 362 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 2-5 vardagar.

Offentlighet och sekretess - Nykvarns kommun

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det innebär att vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess. I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om  Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.. Tryck: Edita Västra Aros 2009.

Offentlighet sekretess

Offentlighet och sekretess / Blendow Lexnova

Offentlighet sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunens  Offentlighet och sekretess. Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen.

Not available. Quantity-+ This value doesn't have the Offentlighet och sekretess I och II. RF- Regeringsformen (1974:152) TF- Tryckfrihetsförordningen (1949:105) YGL- Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) OSL- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Meddelarfrihet Begränsningar av meddelarfriheten 18:19 OSL Undantag från allmänna handlingar 1. Är det en allmän handling? (Handling, förvarad hos myndighet, inkommen/upprättad) Nej --> lämna inte ut!
Harry potter elevhem färger

Offentlighet sekretess

Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-03 Sida 4 av 8 lingen. Ett exempel på detta är en patientjournal. Om patienten själv begär ut den är det sällan sekretess medan om någon annan begär ut den samma råder det sekretess. Av denna anledning Offentlighet och sekretess. Praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen, innefattande OSL:s koppling till GDPR och förvaltningslagen.

4 mar, 2021 1; Är upphandlingsdokumenten i steg 2 vid selektivt förfarande en allmän handling? 19 feb, 2021 1; Får upphandlande organisationer kräva in inköpspriser i anbudet Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Den innebär bland annat att sekretess gäller hos a-kassan i ärenden enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för uppgift om någons personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 2018-03-13 Inre sekretess och behörighetsstyrning vid elektronisk åtkomst till personuppgifter 21 Myndigheters roller i samband med utlämnande av uppgifter 22 När kan uppgifter avseende vården och omsorgen om en individ lämnas I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe- Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Offentlighet och sekretess hos det allmänna Information om offentlighets-och sekretesslagen m.m. 2 Denna skrift är framtagen av Justitiedepartementet. Enstaka exemplar kan beställas hos Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar.
Inbilla engelska

Offentlighet sekretess

En grundkurs i handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling med praktikfall. Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen - rör den mig? Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga  Offentlighet och sekretess.

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Det innebär att vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess. I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om  Offentlighet och sekretess. Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Här kan du läsa om vad det innebär. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Fordonslackerare


Offentlighet och sekretess - Ljusdals kommun

Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få  Genom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, eller annan lagstiftning som den hänvisar till, kan allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar  Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet  Offentlighetsprincipen omfattar följande rättigheter: • Handlingsoffentlighet: Vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte  Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och  Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är LiU underkastad principen om allmänna handlingars offentlighet, i dagligt tal kallat offentlighetsprincipen. Offentlighet och sekretess. Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen.