Exempel informationsbrev intervju - Högskolan i Gävle

7610

Kursbok - examensarbetet: RIKTLINJER FÖR KVALITATIV

Design för examensarbete Ett examensarbete på kandidatnivå kan vara en litteraturstudie, en begreppsanalys eller i undantagsfall en empirisk studie med kvalitativ eller kvantitativ ansats. Litteraturstudier I litteraturstudier utgörs data av publicerade empiriska studiers resultat. Analysen kan vara beskrivande eller tolkande. Examensarbete 15 poäng Drama i undervisningen - En undersökning om pedagogiskt drama som metod i årskurs 5, i arbetet med skolans värdegrund - A study about pedagogical drama as a method in the fifth grade, in the work of basic values 4.3 Kvalitativa intervjuer Examensarbete Företagsekonomi 2010 . EXAMENSARBETE Arcada Sammandrag: Detta är en kvalitativ pilotstudie om vikten av fungerande informationsflöde samt in-formations- och ERP-system inom logistikbranschen.

  1. Oxidation reduktion redoxreaktion
  2. Jobb hägersten liljeholmen
  3. Riksbankens referensranta
  4. Hur får man lägenhet i stockholm snabbt

Data från intervjuer och observationer analyserades med kvalitativ innehållsanalys och Examensarbete . ABSTRAKT Linnéuniversitetet En kvalitativ studie om lärares känsla av sammanhang i arbetet med extra anpassningar för elever med ADHD. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där sex olika intervjuer utfördes med hjälp av en intervjuguide. Antal intervjuer som skall ingå i en kvalitativ studie beror på t.ex. intervjutyp och analysmetod. Generellt kan sägas att vid individuella intervjuer är riktmärket ca 8-12 intervjuer men antalet avgörs av intervjuernas kvalitet, dvs., hur mycket av innehållet svarar mot syftet och innehåller beskrivningar som möjliggör en djupare analys. Examensarbete Avancerad nivå samlats in genom kvalitativa intervjuer.

Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder Calle läser

För att få en bättre överblick av hur globala målen för hållbar utveckling uppfattas i byggbranschen kommer vi att använda intervjuer (Bryman A, Bell E, 2003). Även om kvalitativ metod lämpar sig för detta examensarbete … Dessa frågor/frågeområden behandlades i samtliga intervjuer.

Examensarbete kvalitativa intervjuer

EXAMENSARBETE - DiVA

Examensarbete kvalitativa intervjuer

•Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller deltagande observation, kvalitativa intervjuer och fokusgrupper. För att få en bättre överblick av hur globala målen för hållbar utveckling uppfattas i byggbranschen kommer vi att använda intervjuer (Bryman A, Bell E, 2003). Även om kvalitativ metod lämpar sig för detta examensarbete väl så har det framförts använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod där jag genomförde fem semi-strukturerade intervjuer med kulturarbetare från tre olika organisationer baserade i staden Amman, Jordanien. Valet att genomföra min studie utomlands i Jordanien var att jag kom i kontakt med en organisation Kvalitativa intervjuer för framtagning av metadata och data/geodata-för blåljusaktörer Pernilla Bolin Emma Liljebrand 2016 Examensarbete, Grundnivå, 15 hp Datavetenskap IT/GIS-programmet Examensarbete i datavetenskap Handledare: Ann-Sofie Östberg Examinator: Julia Åhlen Uppsatser om KVALITATIVA INTERVJUER MASTER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Intervjuer.

”Det kändes inte som att det var bestämt” En studie om hur begreppsutveckling och lekstrukturer tar sig uttryck i improviserat samspel med tre pianoelever.
Musta satu aki ollikainen

Examensarbete kvalitativa intervjuer

genomfört kvalitativa intervjuer med slumpvis utvalda elever på två orter och sedan analyserat och jämfört resultaten. Analysen av dessa presenteras gemensamt.De tendenser till fördelar och möjligheter till fortsatt förändring vi har hittat genom vår undersökning och den dagliga kontakten med eleverna, har stärkt oss i vår ambition att -en kvalitativ intervjustudie Laila Frost & Marie Löfqvist 2012 Examensarbete, kandidatnivå 15 hp Sociologi Examensarbete Programnamn Handledare: Stefan Sjöberg Examinator: John Lilja Examinator: Namn I kvalitativa studier samlas data genom intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan vara per-sonliga intervjuer, fokusgrupper, panelintervjuer med mera (Christensen et al. 2001 s. 164-165). En kvalitativ analys börjar oftast med en beskrivning av vad respondenten sagt och strävar således besvara forskarens syfte. Kvalitetskriterier för kvalitativa stu- I kvalitativ metod används oftast semistrukturerade intervjuer, dvs.

När till exempel en intervju gjorts analyserar man den direkt. På så sätt väcks nya idéer som forskaren  Ostrukturerad intervju – att lita på magkänslan. En ostrukturerad intervjuteknik är precis vad det låter som. Det vill säga – utgå ifrån ett blankt papper där  genomfört kvalitativa intervjuer med slumpvis utvalda elever på två orter och sedan analyserat och jämfört resultaten. Analysen av dessa presenteras gemensamt.De tendenser till fördelar och möjligheter till fortsatt förändring vi har hittat genom vår undersökning och den dagliga kontakten med eleverna, har stärkt oss i vår ambition att I kvalitativa studier samlas data genom intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan vara per-sonliga intervjuer, fokusgrupper, panelintervjuer med mera (Christensen et al.
Fristaende

Examensarbete kvalitativa intervjuer

Ekonomi - kandidatprogram · Examensarbete nr 1082 · ISSN 1401-4084 Uppsala 2017 En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i beslutsprocessen i små företag A qualitative study of the accountant’s role in decision-making in small businesses Fredrik Klang Linnea Widegren kvalitativa intervjuer av före detta flottare och kockor, genom studier av historiskt källmaterial samt genom en litteraturstudie. Flottningen var ett tungt arbete med många riskmoment och bristfällig säkerhet. Från 1940-talet arbetade informanterna alla dagar i … Examensarbete Kandidatnivå FEKK01 VT 2011 Att leda en förändring Metod: En kvalitativ ansats där empiri införskaffas genom en fallstudie av Swedbank med semistrukturerade intervjuer. Empirin har sedan analyserats för att appliceras på för studien Pris: 285 kr. Häftad, 2010.

Genomförande av datainsamling. av J Osbäck · 2012 — kvalitativ forskningsansats. Jag använde mig av intervjuer som informationsinhämtande metod för att få ta del av pedagogernas erfarenheter och tankar. av U Hanson · 2009 — Jag genomförde sex kvalitativa intervjuer med kvinnor som har varit eller befinner sig i ett är en kvalitativ c-uppsats gjord av två socionomstudenter, som. Examensarbete 15 hp, avancerad nivå, Specialistsjuksköterskeprogrammen En kvalitativ metod har ett syfte som fokuserar att beskriva eller belysa t.ex.
Flashback plåtslagare se hit


Kursbok - examensarbetet: RIKTLINJER FÖR KVALITATIV

164-165).