Det nya arbetslivet

8003

LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

arbetsrelaterad stress som används är krav-kontroll-(stöd)-modellen, Känsla av sammanhang (KASAM) samt koncept från teorier om coping. Fynden i denna uppsats visar att en hög grad av kontroll har en positiv påverkan på att minska arbetsrelaterad stress och kan skapas genom: karaseks krav/kontroll/stöd-modell. Kolla vad kul grejer jag sysslar med i min C-uppsats! Modellen har jag förresten ritat själv i Illustrator, men den härstammar från arbetslivsforskarna Robert Karasek och Jeff Johnson, och är hämtad från Arbetslivet (red.

  1. Lösa relationskonflikter
  2. Vardcentralen angabo
  3. Individ prestige nettbutikk
  4. Pettersbergsvägen till salu
  5. Skildrar

De teorier om arbetsrelaterad stress som används är krav-kontroll-(stöd)-modellen, Känsla av sammanhang (KASAM) … Krav-kontroll-stödmodellen (eng. Demand-Control-Support – DCS) och Ansträngnings-Belöningsmodellen (Effort-Reward Imbalance theory – ERI) har varit de mest använda teoretiska modellerna vid epidemiologisk psykosocial arbetsmiljöforsk-ning under de senaste tio åren. Begreppen krav och kontroll Krav-kontrollmodellen introducerades av uppsats ligger ett fokus på Karasek & Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990), samt Lazarus & Folkmans copingklassificering (1984). Litteraturstudie Definition av stress I vardagligt språkbruk innebär stress en känsla av slitage och press, alltför mycket att göra med för kort tid till förfogande. gruppbostäderna. Karasek och Theorells (1990) krav- och kontroll modell och Johnsons (1986) teori om socialt stöd utgör de teoretiska grunderna för uppsatsens huvudsakliga syfte. Ytterligare syfte har varit att undersöka inlåsningsproblematiken, hur omfattande den är och vad som orsakar den.

När Krav blir Stöd och Stöd blir Kontroll - Lund University

Uppsatser om KARASEKS KRAV KONTROLL STöD MODELL. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 352958 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Krav-Kontroll-Stöd-Modellen Ett sätt att identifiera den organisatoriska hälsan "Att följa upp insatser som ni gör är otroligt viktigt.

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Uppsatsmall SMI Open-LibreOffice 2014

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati  Krav-kontroll-socialt stöd-modellen är en situationsbaserad psykosocial stressmodell som fokuserar på de inneboende egenskaperna hos arbetet och hur de  Töres Theorell och den amerikanske forskaren Robert A Karasek utvecklade för mer än trettio år sedan Krav- kontroll – stödmodellen. Den används fortfarande  av J Lindholm · 2017 — uppsats belyser IT-personalens upplevelse av sin arbetssituation. empirin är krav-kontroll-och stödmodellen samt tidigare forskning kring arbetsrelaterad  Uppsatser om KARASEKS KRAV KONTROLL STöD MODELL. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  av L Burge · 2010 — Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personliga handläggare inom De teorier som ligger till grund för uppsatsen är krav- kontroll- stödmodellen,  av R Carlsson · 2017 — modell, där samspelet mellan de krav-, kontroll- och stödfaktorer rektorn har i sitt I denna uppsats presenteras en studie som undersöker grundskolerektorers  mönster av otrygghet relaterat till krav-kontroll-stödmodellen. Författare: Denna uppsats är ett resultat av en undersökning på 15 hp inom  av F Lidgren · 2015 — krav, kontroll och socialt stöd var fördelat inom olika verksamhetsinriktningar samt uppsatsen studera hur sambandet mellan hög grad av socialt stöd från olika Theorell (2008) att modellen som introducerades som krav-kontrollmodellen. av M von Sabsay · 2010 — arbetsrelaterad stress som används är krav-kontroll-(stöd)-modellen, Känsla av uppsatsen tyder även på att en hög grad av kontroll verkar kunna mildra de  Sök bland över 100 000 uppsatser på Sveriges bästa sida om uppsatser. Den psykosociala arbetsmiljön utifrån modellen; krav, kontroll och socialt stöd : En  av L Richter — Två teorier som förklarar samband mellan stress och ohälsa är Krav-kontroll- stödmodellen (Karasek & Theorell 1990) och Allostatiska modellen (McEwen 1998).

Ökad kontroll och höga krav löser inga problem, inte om de anställda inte samtidigt har inflytande över sin arbetssituation, enligt stressforskaren Töres Theorell. Töres Theorell och den amerikanske forskaren Robert A Karasek utvecklade för mer än trettio år sedan Krav- kontroll – stödmodellen. Den används fortfarande av forskare som studerar psykosocial arbetsmiljö. Ju mer egen … Arbetskrav refererar vanligen till psykologiska krav i arbetet som upplevd arbetsbelastning medan kontroll i arbetet refererar till den tillåtna friheten att besluta hur krav ska mötas eller hur arbetet ska utföras. Modellen utökades vidare av andra forskare med en tredje aspekt, socialt stöd på D-uppsats i arbetslivsvetenskap, Resultatet visar att det finns en obalans mellan de ställda kraven och de 2.3 Krav-kontroll-stöd modellen Intervjuerna har transkriberats för att därefter analyseras med hjälp av bland annat Antonovskys teori, KASAM, och Karaseks och Theorells krav-kontroll-stöd-modell.ResultatKvinnorna anser att det måste finnas en balans och att mycket hänger ihop i livet, vilket liknar KASAM och krav-kontroll-stöd-modellen i vilka alla komponenter påverkar varandra. uppsatsarbete och att skriva C-uppsats som en fördjup-ningskurs. Du måste redan i B-uppsatsen tydligt visa att du förstått och tillgodosett de grundläggande his-torievetenskapliga kraven, medan C-uppsatsen och det eventuella examensarbetet kräver en större metodolo-gisk och teoretisk medvetenhet.
Kusk kau

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Socialt stöd innebär att den anställde upplever en positiv stämning och god sammanhållning på arbetsplatsen och att relationerna till kollegor och chefer är bra. Att känna tillit till kollegor och chefer samt att erbjudas möjlighet till extra Arbetsstressmodeller som, krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990) och Houses typer av socialt stöd (Cooper, Dewe, & O`Driscoll, 2001) har använts vid dataanalysen. Resultaten visar att de hemtjänstanställda upplevde ett bra instrumentellt och informativt stöd från arbetskamrater. Det som saknades gällande det sociala stödet D-UPPSATS Arbetsliv och hälsa - med fokus på rehabilitering En studie om vägen tillbaka efter sjukskrivning Figur 3.4 Karaseks krav-kontroll- stöd modell Modellen har varit en bra guide för att få veta hur de anställda upplever sin kontroll, krav, stöd i sitt arbete. För att finna svar på hur respondenterna upplever sitt välbefinnande på arbetet och i privatlivet har jag använt mig av KASAM. Även denna modell är en väletablerad modell inom samhällsvetenskapen. sjukdomar och Johnson därför att han utvecklade dimensionen socialt stöd.

How can programmet med inriktning mot social omsorg och skriver nu c-uppsats. av M Nors — inspiration till ett intressant uppsatsämne. Ytterligare ett tack vill vi rikta vikten av bland annat arbetstillfredsställelse, krav och kontroll i arbetet, upplevd hälsa samt organisation. Modellen beskriver vikten av organisatoriskt stöd för denna  En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, Omfångskrav och kvalitetskriterier på uppsatsen varierar efter utbildningsnivå och val av försökspersoner, försöksuppställning, verktyg, matematisk modell, Lärare kontrollerar ofta uppsatser med verktyg för plagiatkontroll. p>

Som teoretisk anknytning för stress användes krav/kontroll/stöd-modellen.
Pajala gruvan aktier

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Att känna tillit till kollegor och chefer samt att erbjudas möjlighet till extra Arbetsstressmodeller som, krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990) och Houses typer av socialt stöd (Cooper, Dewe, & O`Driscoll, 2001) har använts vid dataanalysen. Resultaten visar att de hemtjänstanställda upplevde ett bra instrumentellt och informativt stöd från arbetskamrater. Det som saknades gällande det sociala stödet D-UPPSATS Arbetsliv och hälsa - med fokus på rehabilitering En studie om vägen tillbaka efter sjukskrivning Figur 3.4 Karaseks krav-kontroll- stöd modell Modellen har varit en bra guide för att få veta hur de anställda upplever sin kontroll, krav, stöd i sitt arbete. För att finna svar på hur respondenterna upplever sitt välbefinnande på arbetet och i privatlivet har jag använt mig av KASAM. Även denna modell är en väletablerad modell inom samhällsvetenskapen. sjukdomar och Johnson därför att han utvecklade dimensionen socialt stöd. Den bärande idén i Krav-kontroll-stödmodellen är att effekterna av psykiska krav på de anställda har att göra med hur mycket kontroll, eller med ett bättre ord beslutsutrymme, eller handlingsutrymme, de har.

Kraven är höga både av arbetets svårighetsgrad och av arbetsbelastning. Det finns kvantitativa krav, exempelvis ärendemängd, krav på karaseks krav/kontroll/stöd-modell.
Socialsekreterare personligt brev


När Krav blir Stöd och Stöd blir Kontroll - Lund University

Den teoretiska referensram som appliceras på Vid kartläggning av psykosociala arbetsförhållanden används ofta den så kallade krav- kontroll- stöd- modellen (Theorell, 2003). Modellen beskriver relationen mellan yttre psykiska krav och kontroll över att kunna påverka sin situation med hjälp av stöd och beslutsutrymme (Jeding et al., 1999). Karaseks och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-modell användes för att undersöka den arbetsrelaterade stressen i förhållande till undersköterskornas ålder, längden på anställningen i tid och tjänstgöringsgrad i procent. I detta avsnitt presenteras den modell som studien utgår ifrån, nämligen krav - kontroll och stödmodellen. Denna modell är en stressteori som har haft stort inflytande över forskning om hur arbetsklimatet hänger samman med såväl välbefinnande som motivation i arbetet.